ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ถอดบทเรียน : การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย
การบรรยายพิเศษ ถอดบทเรียน : การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ

           เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 11 ด้าน โดย สภาปฏิรูปแห่งชาติ ภายใต้บทบัญญัติและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานทั้ง 2 ส่วนมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

          จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปในครั้งนี้ คือ การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์และความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายหลักที่จะปฏิรูประบบการเมืองการปกครองให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มุ่งขจัดความเหลื่อล้ำ สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
         ในการจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน เกี่ยวกับกลไก มาตรการในการป้องกันแก้ไขและเยีวยยาวิกฤตการณ์ทางการเมือง การปฏิรูปประเทศและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มีหลักการสำคัญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติและประชาชน เป็นสำคัญ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
การบรรยายพิเศษถอดบทเรียน การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การ ปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.128 หน้า.
ISBN = 978-974-449-815-1
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2558 จำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

การบรรยายพิเศษถอดบทเรียน การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 2 (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 22 มีนาคม (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 23 มีนาคม (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (34 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า