งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            การออกแบบสถาบันทางการเมืองและการบริหารของประเทศถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบการเมืองและการบริหารในการจัดสรรทรัพยากร กำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นหากออกแบบไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการถกเถียงและปรับเปลี่ยนระบบการเมืองและการบริหารประเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนตามบริบทและความท้าทายใหม่

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (152 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน โครงการสำรวจและประมวลความคิดเห็นของประชาชน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า