หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563
เรื่อง การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 
Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy 2020
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย: จับชีพจร
ประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 = Democracy index in Thailand: monitoring
the pulse of Thai democracy 2020.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564.
178 หน้า.
1.ประชาธิปไตย -- ไทย 2. ไทย -- การเมืองและการปกครอง. I. รัชวดี แสงมหะหมัด,ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.321.8
ISBN 978-616-476-187-2

จัดพิมพ์โดย 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

โทรศัพท์ 0-2141-9596 โทรสาร 0-2143-8177

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 (ตัวอย่างหน้าปก) (30 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16

ดาวน์โหลด 239 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาวิจัยการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า