หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค

ระบอบประชาธิปไตย 24 พฤศจิกายน 2563ชื่อเรื่อง ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ถวิลวดี บุรีกุล.
ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
116 หน้า. 1. สตรีกับการเมือง. I. รัชวดี แสงมหะหมัด, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง. 323.34
ISBN 978-616-476-146-9

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค (ตัวอย่างหน้าปกและคำนำ) (20 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ร่าง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข

ดาวน์โหลด 250 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า