ระเบียบวาระการประชุม

จาก Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ผู้เรียบเรียง ชนิดา จรรโลงศิริชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง


ระเบียบวาระการประชุมเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ ที่จะนำเสนอเรื่องที่มีความสำคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละโอกาสได้ทราบถึงประเด็นที่สำคัญ ซึ่งจะนำมาอภิปรายในการประชุมครั้งนั้นๆ นอกจากนี้แล้ว ระเบียบวาระการประชุม ยังช่วยให้ผู้ที่เข้าประชุมสามารถเตรียมตัวในส่วนของเนื้อหา หัวข้อ คำถาม คำตอบ และข้อมูลสนับสนุนที่มีความเกี่ยวข้องในแต่ละครั้งของการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย[1] ในการประชุมสภาไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม การให้ความเห็นชอบและรับทราบเรื่องสำคัญ ๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ทราบถึงเรื่องที่จะต้องพิจารณา

เนื้อหา

ความหมายของระเบียบวาระการประชุม[2]

ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง การจัดลำดับเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจในการจัดระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมจะพิจารณาได้เฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น โดยพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่จัดไว้

ปกติการประชุมสภาจะมีขึ้นตามกำหนดที่สภาลงมติไว้ เช่น สัปดาห์ละสองวัน เป็นต้น แต่ประธานสภาจะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องสมควรบรรจุเข้าระเบียบวาระหรือจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ได้

การนัดการประชุมจะต้องทำเป็นหนังสือ เว้นแต่เมื่อได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว จึงให้ทำหนังสือนัดเฉพาะสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมและให้ส่งระเบียบวาระประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม.JPG

การนัดประชุม[3]

การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าประธานสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ส่งระเบียบวาระการประชุม กับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมถ้าประธานสภาเห็นสมควรจะ บรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได้ แต่ต้องก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน


การจัดระเบียบวาระการประชุม[4]

การจัดระเบียบวาระการประชุม หมายถึง การจัดลำดับเรื่องราวที่จะต้องพิจารณากันในที่ประชุมสภา โดยประธานของสภานั้นจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดและที่ประชุมจะพิจารณาได้เฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น โดยพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

การจัดระเบียบวาระการประชุมแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1. การจัดระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551[5] ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(3) รับรองรายงานการประชุม

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(6) เรื่องที่เสนอใหม่

(7) เรื่องอื่น ๆ

ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้

2. การจัดระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551[6] ดังนี้

(1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(2) รับรองรายงานการประชุม

(3) กระทู้ถาม

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(6) เรื่องที่เสนอใหม่

(7) เรื่องอื่น ๆ

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้

3. การจัดระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน[7] ประธานสภาอาจจะจัดระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนได้ใน 2 กรณี คือ

ก. เมื่อประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้

ข. เมื่อคณะรัฐมนตรี ขอให้จัดเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุม

ถึงแม้ข้อบังคับการประชุมสภา จะกำหนดว่าประธานสภาจะจัดเรื่องด่วนไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติ ประธานสภาจะจัดเรื่องด่วนไว้ในระเบียบวาระการประชุมต่อจากระเบียบวาระลำดับที่[8] รับรองรายงานการประชุม

การส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การนัดประชุมจะต้องมีการทำหนังสือเพื่อเป็นการนัดประชุมโดยต้องมีการส่งระเบียบวาระการประชุมแนบพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

การส่งระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551[9] ในการส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ถ้าประธานสภาเห็นสมควรบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได้ แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน และการนัดประชุมหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมได้ เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับให้เป็นไปตามที่ประธานสภากำหนด

อ้างอิง

  1. การประชุมสภา, (ข้อมูลออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.parliament.go.th/parcy/428.0.html วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30 นาฬิกา.
  2. คณิน บุญสุวรรณ. ภาษาการเมืองในระบบรัฐสภา. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์: ครั้งที่ 2, 2533
  3. การประชุมสภา, (ข้อมูลออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.parliament.go.th/parcy/428.0.html วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30 นาฬิกา.
  4. การประชุมสภา, (ข้อมูลออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.parliament.go.th/parcy/428.0.html วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30 นาฬิกา.
  5. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 79 ง 2 พฤษภาคม 2551 ข้อ 16 หน้า 12.
  6. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 76 ง 25 เมษายน 2551 ข้อ 18 หน้า 45.
  7. การประชุมสภา, (ข้อมูลออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.parliament.go.th/parcy/428.0.html วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30 นาฬิกา.
  8. คณิน บุญสุวรรณ. ภาษาการเมืองในระบบรัฐสภา. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์: ครั้งที่ 2 , 2533
  9. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 79 ง 2 พฤษภาคม 2551 ข้อ 16 หน้า 12.

หนังสือแนะนำให้อ่านต่อ

ข้อบังคับการประชุม จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิสภาผู้แทนราษฎร.

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สืบค้นจาก http://www.parliament.go.th/

สภาผู้แทนราษฎร, สุเทพ เอี่ยมคง, สืบค้นจาก www.librarianmagazine.com/VOL1NO8/e-article.doc วันที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 13.30 นาฬิกา.

เครื่องมือส่วนตัว