พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

จาก Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
 1. การแต่งตั้งคณะองคมนตรี
 2. การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 3. การแต่งตั้งพระรัชทายาท
 4. การแก้ไขกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์
 5. การพระราชทานอภัยโทษ
 6. การสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์
 7. การตราพระราชกฤษฎีกา
 8. การเรียกประชุม เปิดประชุม ปิดประชุม และขยายเวลาประชุมของรัฐสภา
 9. การยุบสภา แต่งตั้งประธานสภา และสส.และสว.
 10. การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
 11. การให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 12. การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระ
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
  4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  5. คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
 13. การให้พ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการ
 14. การแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 15. เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
เครื่องมือส่วนตัว