ภาพกิจกรรม

ประธานมูลนิธิ The Prospect Foundation ไต้หวัน เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นาย Tan-Sun Chen ผู้บริหาร มูลนิธิ The Prospect Foundation ไต้หวัน และนาง Kristy Hsu. ผู้อำนวยการศูนย์ไต้หวัน อาเซียนศึกษา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ พร้อมคณะ เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัว และทำความรู้จักสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องจุดยืนของสถาบันต่อนโยบายมุ่งลงใต้ของไต้หวัน ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังและพูดคุยถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง 2 องค์กร ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

          มูลนิธิ The Prospect Foundation ไต้หวัน ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นสถาบันที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไร และเป็นสถาบันอิสระที่ดำเนินงานศึกษาด้านนโยบายต่างประเทศ และกิจการที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการจัดทำรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเน้นเรื่องเด่นๆ ในด้านการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก พอๆ กันกับหัวข้อด้านความท้าทายด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ และนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเพิ่มพูนความแข็งแกร่งในบทบาทของมูลนิธิ ในการที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่เป็นคลังสมอง ของภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาล และแสวงหาทางเลือกและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารในฐานะเป็นผู้นำระดับหัวกระทิระดับชาติ และให้คำปรึกษาเฉพาะด้านและดำเนินการวิจัยพิเศษตามที่ร้องขอจากภาครัฐบาลและเอกชน 

4 พ.ค. 2561
Share :