งานวิจัย

เมนูย่อย

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) เขตภาคเหนือ

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) เขตภาคเหนือ

โครงการวิจัย การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) เขตภาคเหนือ
โดย กมเลศ โพธิกนิษฐ
เสนอ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
การศึกษาภายใต้โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้ง ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ
โดยการสนับสนุนจาก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 2561

      กระแสการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงวัตถุเพื่อตอบสนองความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ภายใต้ “วาทกรรมการพัฒนา” จากการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega-project) ตามแนวนโยบายของรัฐ ได้สร้างภาพจำให้กับคนส่วนหนึ่งที่คาดหวังว่า ด้วยแนวทางการพัฒนาดังกล่าวจะนำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตทั้งทางขึ้นเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสถิติและข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบที่เป็นผลพวกมาจากการพัฒนานั้นเช่นกัน ผลจากการพัฒนาในลักษณะที่ขาดการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิด “ปัญหาความเหลื่อมลํ้าและความไม่เท่าเทียม” ในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งลุกลามและกลายเป็น “รากเหง้าของความขัดแย้ง” (Roots of Conflict) อันนำไปสู่ความรุนแรงในสังคมในท้ายที่สุด

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง