งานวิจัย

เมนูย่อย

แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย

แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย

ชื่อเรื่อง แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย
(GUIDELINES FOR ENHANCING DEMOCRATIC CITIZENSHIP BASED ON THE 21st CENTURY CITIZENSHIP COMPETENCIES OF THAI YOUTH)
โดย เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล

     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย 2) เพื่อศึกษาสภาพการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับเยาวชนไทย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านความรู้และด้านการปฏิบัติ จำนวน 8 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสอบถามสำหรับวัดระดับความเป็นพลเมือง และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการวิจัยภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และการวิเคราะห์เนื้อหา

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง