ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง มูลนิธิเทมาเส็กจัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต (รุ่นที่ 4)

            ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 4 จำนวน 24 คน เข้ารับการศึกษาอบรมในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ นโยบายสาธารณะ และการบริหาร เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าที่เป็นบุคลากรภาครัฐ ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์

            การเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นการเรียนทั้งภาควิชาการผ่านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ การศึกษาดูงานในหน่วยงานชั้นนำต้นแบบของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะ “SMART NATION”  อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศ และองค์กรภาครัฐต่อไป

10 พ.ค. 2562
Share :