ภาพกิจกรรม

สัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

            วันที่ 3 กันยายน 2561 สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ว่า “ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าได้มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนนานาอารยประเทศ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาของสังคมไทยในมิติต่างๆ ต่อสาธารณชน เพื่อจะนำไปสู่การนำเสนอ ต่อยอด และเติมเต็ม สำหรับการก้าวย่างที่มั่นคงของสังคมและประชาธิปไตยไทยในอนาคต”

            โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 รวม 2 วัน โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนาในประเด็นต่างๆ และนิทรรศการ 20 ปีสถาบันพระปกเกล้า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เริ่มต้นด้วย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 20 ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) จากนั้น รับฟังการเสวนา โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง) , ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า) ,ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

            ในภาคบ่าย รับฟังการ เสวนา เรื่อง ธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ 21: แนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย ร่วมเสวนา โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (เลขาธิการ ก.พ.ร.) , ดร.มานะ นิมิตรมงคล (เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย) ,ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) ดำเนินรายการ โดย นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ (ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand) ต่อด้วย การเสวนาสนุกๆ ในสังคมดิจิติปัจจุบัน ในหัวข้อ “พลเมืองกับพลังการขับเคลื่อนสังคมไทยในยุคดิจิทัล” ร่วมเสวนา โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ,ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ,นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)) ดำเนินรายการ โดย นายกวีพันธ์ มนตรีวงศ์ (ผู้ดำเนินรายการมองรัฐสภา) นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้ายังได้จัดบูธกิจกรรมแสดงผลงานของสถาบัน การจัดเวทีกิจกรรม KPI Conner ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดตัวแอปพลิเคชั่น KPI e-learning ซึ่งเป็นช่องทางการค้นหาความรู้ การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสถาบันพระปกเกล้าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดตัวหนังสือ “หลักธรรมาภิบาล จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย” อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งงานเสวนาวิชาการจะจัดต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ (4 กันยายน 2561) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

4 ก.ย. 2561
Share :