ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 158 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 158 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

-----------------------------------

 DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม :
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :