ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี


วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายเรื่อง “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”  จากนั้น เป็นกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ Team Building เพื่อเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภา เปิดบ้านศรียะลา ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน สถาบันพระปกเกล้า และเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “ประธานรัฐสภาพบประธานสภานักเรียน” 

โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ทีมงานจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 60 คน ครูที่ปรึกษา 10 คน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี  ซึ่งสาระสำคัญ  ได้แก่ การบรรยายเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองภาคพลเมือง การเขียนโครงการเพื่อสร้าง ความเป็นพลเมืองในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและขยายผลต่อยอดความเป็นพลเมืองในพื้นที่  จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา

#สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า