ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468 – 2477 (วิกฤตและโอกาส)


21 พ.ค.67 : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468 – 2477 (วิกฤตและโอกาส)  ณ ห้องสามศร 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

จากนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468 – 2477 (มุมมองวิกฤต) โดย

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • ดร.บุญตา เขียนทองกุล นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
  • ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468 – 2477” (มุมมองโอกาส) โดย

  • ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ภาควิชานาฏยสังคีต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผศ.ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รศ.ธรณัส หินอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นายพุทธพงษ์  เจียมรัตตัญญู นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีส่วนในการสนับสนุนค้ำจุนให้การดนตรีและนาฏกรรม ทรงปรับปรุงพระราชวังพญาไท และมีการแสดงดนตรีสากล รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วย บริบทการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการดนตรีของชาติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นการสมควรยิ่ง ที่จะเผยแพร่ความรู้อันเป็นประวัติศาสตร์ในรัชสมัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นเวทีในการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระปกเกล้าศึกษาในด้านดนตรีวิทยา เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะต่อไป

ติดตามรับชมข่าวสารด้านพระปกเกล้าศึกษา

ทางเพจ https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum

เว็บไซด์ https://www.kingprajadhipokmuseum.com/

#kingprajadhipokmuseum #สถาบันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า