ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย”


          7 ธ.ค.66  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเฉลิม   พระเกียรติ “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 20.30 นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 

          กิจกรรมที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วย การเสวนาวิชาการ เรื่อง “นาฎกรรมมหรสพสมโภชในงานฉลองรัฐธรรมนูญ” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและวิทยากร ได้แก่ อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย-ละคร) พ.ศ.2564 อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย-โขน ละคร) พ.ศ.2564  ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ (ข้าราชการบำนาญ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

          จากนั้น เป็นพิธีเปิดงาน “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ความตอนหนึ่งว่า “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีคุณูปการต่ออาณาประชาราษฎร์มากมาย ทั้งการพัฒนาประเทศ การศึกษา การวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับราษฎร 

          คุณูปการที่ใหญ่หลวง คือ การที่พระองค์ท่านสละพระราชอำนาจที่มีอยู่เดิมเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย 

          ในวาระ 130 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และในวาระ 91 ปีที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับแรก สถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดงาน“13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการเสวนาวิชาการ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมวิพิธทัศนา และการแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการหวนย้อนรำลึกถึงงานฉลองรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมา 

          นอกจากนั้น ยังขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน ได้แก่ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะละครชาตรีจงกลโปร่งน้ำใจ และโรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่ได้ให้เกียรติแก่สถาบันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานที่สำคัญตลอดทั้ง 4 วันนี้ 

          ทั้งนี้ นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผอ.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

          กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายณัฐพงษ์ รอดมี (ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) อาจารย์  กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ (ประธานการจัดงาน และที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าด้านพลเมือง) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 

          นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศิลปิน ดารา ผู้ประกาศข่าวที่เป็นศิษย์สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นพิธีกรในงาน ได้แก่ คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (บ๊อบ) คุณนิธิ สมุทรโคจร (จ๊อบ) คุณหลุยส์ เฮสดาร์ซัน (หลุยส์) และคุณวรากร ศวัสกร (แชป) เป็นต้น

          ขอเชิญร่วมเที่ยวชมงาน “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” ตั้งแต่วันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 20.30 น. ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ รับชมการแสดงวิพิธทัศนา ร่วมย้อนอดีตกับงานฉลองรัฐธรรมนูญ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า