ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ศาสตราจารย์ Victor V. Ramraj มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


          วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ Victor V. Ramraj ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย และ Director and Chair in Asia-Pacific. Legal Relations at the Centre for Asia-Pacific Initiatives (CAPI) มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดาเข้าพบ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ประกอบด้วย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า   รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ  ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วยพนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ 

          โดย ศาสตราจารย์ Victor V. Ramraj เข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรศึกษาอบรมและการวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน อาทิ ความร่วมมือในการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียมาฝึกปฏิบัติงานกับสถาบันพระปกเกล้า  ความร่วมมือจัดการอบรมระยะสั้นด้าน Sustainable Development Goals – SDGs ให้กับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ข้าราชการ และผู้สนใจ รวมทั้งการจัดการอบรมระยะสั้นให้กับนักวิชาการ และเยาวชนจากเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน และจากประเทศแคนาดา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

          ในการนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ Victor V. Ramraj และทางสถาบันฯ ยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรม การวิจัย และการจัดกิจกรรม ร่วมกับ Centre for Asia-Pacific Initiatives (CAPI) 

          ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า และ Centre for Asia-Pacific Initiatives (CAPI) แห่งมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  โดยพัฒนาหลักสูตรศึกษาอบรมด้านการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ (Conflict Transformation) ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Victor V. Ramraj ยังได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24  ประจำปี 2565 และวิทยากรในการสัมมนาและอบรมของสถาบันพระปกเกล้ามาโดยตลอด ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อความร่วมมือในระดับประเทศของสถาบันพระปกเกล้า ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้าให้ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า