ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปนพ.รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและประยุกต์ใช้ในการทำงาน


          วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566  ณ  โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้ง ขี้แจง กฎระเบียบ หลักการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษา  

          จากนั้น นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (ซื่อสัตย์ มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ) ในระบอบประชาธิปไตยและประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์  พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ต่อด้วยกิจกรรมขี้แจงการประเมินผลหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ และในเวลา 15.00 - 18.30 น. นักศึกษาจัดกิจกรรม "กลุ่มสัมพันธ์" โดย รุ่นพี่นักศึกษาหลักสูตร ปธพ. และในวันที่ 3 นักศึกษาได้รับฟังการการบรรยายเสนอแนวทางและกระบวนการจัดทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งตลอดทั้งสองวัน ได้รับความสนใจจากนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และคัดสรรเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม รวมถึงสามารถตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง และวิธีดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า