ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบออนไลน์


          วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมแสดงผลงาน โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รักษาการผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจของนักศึกษา จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย โรงเรียนอรุณประดิษฐ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หลังจากที่ทั้ง 7 โรงเรียนได้นำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว จ่าสิบเอกประภาส อินธนู รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี กล่าวขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกล่าวชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียน

          จากนั้น  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบป้ายโครงการโรงเรียน ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดเพชรบุรี แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน ทั้ง 7 โรงเรียน และมอบใบรับรองให้แก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม จำนวน 7 คน พร้อมทั้ง ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม (Outstanding Presentation) นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

          นอกจากนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แสดงความยินดีและกล่าวปิดกิจกรรม ใจความสำคัญ ดังนี้ “กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนในวันนี้ สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการคืนผลงานให้แก่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอันจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดกิจกรรมในโครงการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้เห็นถึงความตั้งใจของคุณครู นักเรียนทั้ง 7 โรงเรียน ที่ร่วมกันพัฒนาโครงการต่างๆ ในบ้านเกิด และชุมชนที่อยู่ของตนเอง  และขอฝากความหวังไว้ว่าแม้โครงการจะปิดแล้ว แต่กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่น้อง ๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อบ้านเกิดนี้จะยังคงดำเนินต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เพื่อเป็นการสืบสานต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของเราทุกคน การที่นักเรียนและครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เสียสละ จัดสรรเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นับได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ซึ่งจะการเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนบ้านเมืองอย่างมีคุณภาพต่อไป”


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า