ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดการนำเสนอรายงานผลการศึกษา “Smart Parliament : สื่อสาร โปร่งใส เปิดเผย”


          26 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดการนำเสนอรายงานผลการศึกษา “Smart Parliament: สื่อสาร โปร่งใส เปิดเผย” ผ่านระบบ Zoom Online โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวชื่นชมทีมผู้วิจัย ที่อุตสาหะ ค้นคว้า ศึกษา รูปแบบการสื่อสารของรัฐสภา รวมทั้งศึกษาการเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของรัฐสภา ในฐานะที่ สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิชาการของรัฐสภา พร้อมสนับสนุนงานที่เป็นประโยชน์จของรัฐสภาอย่างเต็มที่ 

          วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการนำเสนอรายงานผลการศึกษาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ร่วมกันในประเด็นช่องทางการสื่อสารของรัฐสภา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาอย่างไรให้มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไป พร้อมแนวทางของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้มีการพัฒนากฎหมายที่ดียิ่งขึ้น

          โดยการนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 

          ช่วงแรก เป็นการนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาไทยบนเว็บไซต์โดยเปรียบเทียบจากมาตรฐานสากลและความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการว่าด้วยรัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament)”  โดย นายณัฐภัทร  เนียวกุล หัวหน้าฝ่าย open data บริษัท HAND Social Enterprise ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมงานกับบริษัท Hand Social Enterprise ในงาน “ส่งเสริมธรรมาภิบาลของรัฐสภา “ และ ร่วมกันดำเนินการโครงการ Youth and Open parliament ที่ผ่านมา 

          ช่วงที่ 2  นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ช่องทางการสื่อสารของรัฐสภา”โดย นางสาวอัจจิมา  แสงรัตน์ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

          และช่วงที่ 3  ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ถ่ายทอดในประเด็นของความพยายามของรัฐสภาในการ สร้าง SMART PARLIAMENT และสรุปผลนำเสนอผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับงานรัฐสภา 

          ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลัง ได้ทาง 

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
https://fb.watch/nih1Uu2l2j/?mibextid=9R9pXO

Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า
https://fb.watch/nh_uxngLf8/?mibextid=9R9pXO


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า