ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง ประจำปี 2566


          18 กันยายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมกิจกรรมติดตามและประเมินผล “โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง” ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Application Zoom ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 หน่วยงาน

          ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง” ประจำปี 2566 ดังนี้

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  • เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  • เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
  • เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
  • เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน

          โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง เป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการบรรยาย และทดลองปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนรู้จักขยะประเภทต่าง ๆ การคัดแยกขยะ เพื่อผลประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมที่เป็นแกนกลางในการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เกิดจิตสาธารณะที่จะมีส่วนร่วมในกิจการอื่น ๆ ของท้องถิ่นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า