ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตร PDI รุ่นที่ 24-25 พร้อมเปิดการศึกษาอบรม PDI รุ่นที่ 26


          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2  สโมสรราชพฤกษ์  หลักสี่  กรุงเทพฯ  สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตร “การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 24 และ รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565 พร้อมเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร “การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 26  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมพิธีการเปิดหลักสูตรดังกล่าว  พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของหลักสูตรฯ 

          จากนั้น เป็นการปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 26 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชนภายหลังการเลือกตั้ง” เพื่อเป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย

          หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถให้กรรมและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน 

          ทั้งนี้ หลักสูตร “การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 26  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จำนวน 25 คน เนื้อหาของหลักสูตรฯ แบ่งการศึกษาอบรมเป็น 2 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ และกลุ่มวิชากฎหมาย รวมระยะเวลาในการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 10 วันต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า