ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยแหล่งเรียนรู้การเมืองการปกครองแห่งใหม่ ใจกลางเมือง


          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (Democracy Learning Center) ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ในการนี้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของการจัดสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย จากนั้นได้มอบสูจิบัตรและหนังสือศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมี คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย คณะผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ

          จากนั้น พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์  วางพวงมาลัยสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว และกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย และลงนามในสมุดที่ระลึกของสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมือง ด้านประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านประวัตืศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยและบริบทสังคมโลก รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง จึงเป็นที่มาของการสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย” แห่งนี้ ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ บริเวณอาคารรำไพพรรณี  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงงเทพฯ

         ไม่เพียงเท่านี้ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย มิใช่แค่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะเล่าเรื่องการเมืองไทยให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ว่า ห้วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงนั้น ผู้เข้าชมจะได้เห็นภาพจนสามารถเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนลึกซึ้ง และที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พัฒนาประชาธิปไตยของไทย ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย นับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดเรื่องราวที่ผ่านการคัดสรรมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร รูปภาพ กราฟิก แสง สี เสียง มัลติมีเดีย แบบจำลองที่นำมาผสมผสานกลมกลืนกันอย่างน่าสนใจ

ในส่วนของเนื้อหานิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 4 ชั้น ดังนี้

       ชั้นที่ 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง แสดงเส้นทางประวัติศาสตร์ของสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปรียบลานดังกล่าวเป็นเสมือนพื้นที่แห่งการเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวประชาธิปไตย 
       ชั้นที่ 2 นิทรรศการการเมืองการปกครองของไทย ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและเศรษฐกิจยุคต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนผันไปตามกาลเวลา อันเป็น “แบบแผนแห่งความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง” ทำให้เห็นรากฐาน ความเป็นมา และเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย
      ชั้นที่ 3 นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย จัดแสดงเนื้อหา หลักหน้าที่ หลักสิทธิ หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค
      ชั้นที่ 4 นิทรรศการหมุนเวียน และศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารชั้นต้น ภาพยนตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนวารสาร หนังสือทั่วไป เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน

ท่านที่สนใจเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) หรือสามารถเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า