งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต
การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

คณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย: ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย: อภิญญา ดิสสะมาน , นิตยา โพธิ์นอก , ปุรวิชญ์ วัฒนสุข , อินทุอร แสงอรัญ , ปัทมา สูบกำปัง และ นุชประภา โมกข์ศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย: วริศรา อัมพรศิริธรรม และ ดนยา พลไพรสรรพ์

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า