งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม

ธรรมาภิบาล 15 มกราคม 2567โครงการวิจัยธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม
(Climate Governance and People’s Participation: Water Policy and Implementation in Thailand and Vietnam)

คณะผู้วิจัย
ที่ปรึกษา: ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย: อภิญญา ดิสสะมาน และ นิตยา โพธิ์นอก
ผู้ช่วยนักวิจัย: วริศรา อัมพรศิริธรรม และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...

ดาวน์โหลด 499 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมบทบาทของ ภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 137 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ

ดาวน์โหลด 349 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า