งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย
กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน

โดย 
1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
2. นิตยา โพธิ์นอก, อินทุอร แสงอรัญ (นักวิจัย)
3. ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ,
4. วริศรา อัมพรศิริธรรม (ผู้ช่วยวิจัย)

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบตง

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า