งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และ กองสถิติสาธารณมติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

          การให้บริการสำธารณะของภาครัฐแก่สังคมและประชาชน มุ่งเน้นการบริการเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนให้ตรงตามต้องการเป้าประสงค์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ของประชาชนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจัทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทางานของ หน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566 เพื่อนาผลการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ในสังคมไทย

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566 (33 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 193 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า