หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
หัวเรื่อง : คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ชื่อเรื่อง - คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ผู้แต่ง - นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน 
จำนวนหน้า - 195 หน้า 
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า 

ราคา - 150.- 
คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการดังนี้
1.แนวคิดพิจารณาเรื่องการควบคุมความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
2.แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
3.แนวคิดเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเกิดเข้าใจในแก่นแท้ของรัฐธรรมนูญ และมีการนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปใช้อย่างถูกต้อง 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

ตัวอย่างหน้าปก (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เนื้อหา : การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล (180 ครั้ง) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างหน้าปก (94 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า