หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2566
KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2566

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า.
KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2566.-- กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2566.
82 หน้า.
1. การคลังท้องถิ่น -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
352.1409593
ISBN 978-616-476-361-6

จัดพิมพ์โดย
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-1419600 โทรสาร 02-1438181

KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 256 (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า “เหลียวหลัง แลหน้า” ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 95 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 70 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

Looking Forward at Thai Democracy

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า