หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ. ดร.พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
พีรดร แก้วลาย.
Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
153 หน้า.
1. การออกแบบ.  2. การพัฒนาชุมชน.  I. ชื่อเรื่อง. II. ขวัญ พงษ์หาญยุทธ
ผู้แต่งร่วม
307.14
ISBN 978-616-476-061-5

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ดาวน์โหลด 205 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า