หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาและจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
ชื่อเรื่อง การศึกษาและจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
โดย ดร.สาธิดา วิมลคุณารักษ์, ดร.สุพัตรา แผนวิชิต
ISBN : 978-616-476-136-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การศึกษาและจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (164 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เนอการาบรูไนดารุสสลาม)

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

ดาวน์โหลด 198 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า