วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

           ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา งานห้องสมุด และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรหน่วยงาน

 1. นายสมบัติ  หวังเกษม (รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
 2. นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ (นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ชำนาญการ)
 3. นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง (พนักงานสารสนเทศชำนาญการ)
 4. นายวรสิทธิ์ เกาะศิริ (พนักงานสารสนเทศ)
 5. นายสุขสันต์ สุภาพรหม (พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
 6. นายเอกณัฎฐ์ พันธ์พืช (พนักงานระบบคอมพิวเตอร์)
 7. นายพสุวัฒน์ ภู่จุฬา (พนักงานระบบคอมพิวเตอร์)
 8. นายณัฏฐพล สอนสุภาพ (พนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญการ)
 9. นายศราวุธ สมวงค์ (พนักงานโสตทัศนศึกษา)
 10. นายเกรียงเดช วัฒนะกุมาร (พนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญการ)
 11. นายชนันต์ กันตัน (พนักงานโสตทัศนศึกษา)
 12. นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร (พนักงานโสตทัศนศึกษา)
 13. นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง (พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
 14. นายไตรเก้า หาญมนตรี (พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
 15. นางสาวอธิกวาร เดชอุฬาร  (พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 16. นายน่านนที บัวอิ่น (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9505-07 (ทั่วไป)
02-141-9513 (เว็บไซต์)
02-141-9517 (คอมพิวเตอร์)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า