ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเท...

16 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนป...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดระย...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแสดงแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมกา...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 19

03 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขฯ รุ่นท...

03 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อธรรมาภิบาล ในการประชุมวิชาการนานาชา...

03 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด...

31 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาวางพวงมาลาในวันพระบาทสมเด็จพระปก...

31 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขอ...

31 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประ...

30 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

The Asia Foundation เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

29 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ...

27 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขอ...

24 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขอ...

23 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

22 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

22 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบฯ ณ มหา...

19 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

GRIPS ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

19 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการบรรยายพิเศษ การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์...

09 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า