ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วปท. จัดงานสัมมนาประจำปี 2558 หัวข้อ สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจา...

03 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการสำนึกพลเมือง

31 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมมือสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒ...

30 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สสม. ลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 27 จังห...

21 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนา...

21 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือกับ 35 องค์กร ร่วมเผยแพร่พร...

19 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา โครงการ การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่...

18 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วปท. เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 1

17 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดกิจกรรม โครงการทักษะวิทยากรกร...

15 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี บริษั...

14 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

13 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

07 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (ป...

06 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สัปดาห์ประชาธิปก เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 7

28 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดงาน สัปดาห์ประชาธิปก

24 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วปท. เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น...

21 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระปกเกล้า

21 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 8 ปี

17 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแถลงข่าวงานสั...

15 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีนำเสนอผลดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า