ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา The Next Station: อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


  
สถาบันพระปกเกล้า
เชิญชวนผู้สนใจสัมมนา The Next Station: อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.15 น.
ณ ห้องทีเค แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
-------------------------------------------------------------------------------

               การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง เป็นรูปแบบและวิธีการปกครองที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น ด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ทราบถึงปัญหา ความท้าทาย รวมไปถึงโอกาสที่จะนำจุดแข็งมาต่อยอดและพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

             ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดเวทีสัมมนาเรื่อง “The Next Station: อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจ อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเสนอทิศทางหรือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การทำงาน การบริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างให้การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจซึ่งเป็นเสมือนรากฐานของประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง

รายละเอียดและกำหนดการ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา 
- ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของหน่วยงาน)

ตรวจสอบรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์ โทร. 02 141 9503
นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย 02 141 9566


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า