ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพเติม Skill ให้เต็ม Score for Professional FA


1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยฝ่ายบุคคล สำนักงานเลขาธิการ จัดอบรมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพเติม Skill ให้เต็ม Score for Professional FA ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับพนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการของสถาบันพระปกเกล้า โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม และนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของฝึกอบรมในครั้งนี้

หลักสูตรวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อการจัดการงานฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ

 #สำนักงานเลขาธิการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า