ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.ลงพื้นที่ถอดบทเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส


          ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ 

          วันที่ 25 กันยายน จัดกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในชายแดนใต้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง (โรงแรมชางลี) ชั้น 7 จังหวัดยะลา พร้อมดำเนินกระบวนการ สร้างพลเมืองและผลักดันนโยบายสาธารณะ ประเด็นการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ดำเนินกระบวนการโดย ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นางสาววิลาสินี โสภาพล นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิประเด็นสร้างอาชีพ โดย คุณคอดีเย๊าะ ยูนุ๊ ผู้ทรงคุณวุฒิประเด็นกระบวนการช่วยเหลือประชาชนและเยียวยา โดยยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ  30 คน

          วันที่ 26 กันยายน จัดกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในชายแดนใต้  ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกระบวนการโดย กระบวนการสร้างพลเมืองและผลักดันนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ดิน และยุติธรรมชุมชน  ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นางสาววิลาสินี โสภาพล นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิประเด็นที่ดิน นายนิอัมรันต์ สุไลมาน ทนายความ

          ผู้ทรงคุณวุฒิประเด็นยุติธรรมชุมชน นายรูกีปลี อาแว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ  30 คน 

          กิจกรรมในเวทีดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาพส่วน เสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า