ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 3


          21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรับฟังความความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ขึ้น รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายไชยพร นิยมแก้ว  ปลัดจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวเปิดงาน

          โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จากนั้น เปิดเวทีเสวนา : มิติการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประเทศ วิทยากรอภิปราย โดย นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี – ผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงาน ป.ย.ป.  นางสาวขวัญรัตน์ บิณษรี – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี – ผู้แทนสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ - ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จากนั้น แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 4 กลุ่ม ดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และ นักวิชาการ

          โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์จากผลการศึกษาของโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์รายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเพื่อให้มีการประชุม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการแสดงทัศนคติต่อการสร้างแนวทางปรองดองสมานฉันท์และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม อีกทั้งเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ (แผนระดับ 3) ที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนที่เป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ (แผนระดับ 3)

          กิจกรรมในเวทีดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาพส่วน เสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า