ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ดำเนินโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการการทดลองทางเคมีในชุมชนโลกเสมือนจริง


          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TGGS) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการการทดลองทางเคมีในชุมชนโลกเสมือนจริง (Development of Chemistry Lab in Metaverse) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

          โดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ และบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (อภิวรรณ ซักเซ็ค และ อติพร แก้วเปีย) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองทุ่งสง และคณะครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง และ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมและส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณะครูและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นกิจกรรมนำร่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ที่จะถึงนี้ จะมีการดำเนินการจริงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และคาดว่าผลของการดำเนินการฯ จะช่วยให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่างจากโรงเรียนในเมืองหลวง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่สังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า