ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และ สคบ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบและการบริหารงานสาธารณสุขฯ


          27 กันยายน 2566 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบและการบริหารงานสาธารณสุขฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย พลเอก วสันต์ สุริยมงคล ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

          จากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รับฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบและการบริหารงานสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองดูแลคนทุกกลุ่มวัยจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมแบ่งกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 
          กลุ่มที่ 1 กลุ่มธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ดำเนินกระบวนการรับฟังความเห็นโดย นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นายธนวัฒน์  รุ่งเรืองตันติสุข  นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นายศุภกิตติ์  มะลิ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          กลุ่มที่ 2 กลุ่มธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินกระบวนการรับฟังความเห็นโดย นางสาวอัจจิมา  แสงรัตน์ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นายเรวัตร  แสงมีอานุภาพ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นายอนุพงษ์  เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          กลุ่มที่ 3 กลุ่มธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพ ดำเนินกระบวนการรับฟังความเห็นโดย นางสาวปัทมา  สูบกำปัง  นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา กันธรัตน์ ลาเทศ นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้แทนกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม (กลุ่มละ 5 นาที) ดำเนินรายการ โดย นายปฐวี  เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวสรุปกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายถนัด มานะพันธุ์นิยม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่หนึ่ง

          ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบและการบริหารงานสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองดูแลคนทุกกลุ่มวัย ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทภาครัฐในการส่งเสริม และควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนทุพพลภาพ  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และความท้าทายในการแสดงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม และควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนทุพพลภาพ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการส่งเสริม และควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนทุพพลภาพให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการวิเคราะห์และสรุปแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า