ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


          27 กันยายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา “การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”  ในรูปแบบออนไลน์

          ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดและการนำเสนอโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา (อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต)  ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า) ผศ.ดร.รณรงค์ จันได (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

          ซึ่งมี อาจารย์วิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม

          ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมนำเสนอโครงการตามกลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
-นำเสนอโครงการพาน้องกลับมาเรียน

เทศบาลตำบลโกตมารู อ.รามัน จ.ยะลา
-นำเสนอโครงการเพิ่มสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนปอเนาะในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-นำเสนอโครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กนักเรียนยากจนผ่านการสร้างความร่วมมือภาคเอกชน
-โครงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดศูนย์คิด ร. ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลุ่มที่ 2 เด็กในพื้นที่ห่างไกล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
-นำเสนอโครงการแก้ไขและป้องกันเด็กที่ไม่ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา

กลุ่มที่ 3 คุณภาพสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
-นำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

กลุ่มที่ 4 เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เทศบาลเมืองตาก อ.เมือง จ.ตาก
-นำเสนอโครงการห้องเรียนเสริมพัฒนาการสำหรับนักเรียนพัฒนาการล่าช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 1 กิตติขจร

เทศบาลตำบลพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
-นำเสนอโครงการพัฒนานักเรียนสมาธิสั้น ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
-นำเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ (ห้องเรียนสู่โลกกว้าง)

เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
-นำเสนอโครงการห้องปรับพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
-นำเสนอโครงการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

          ในช่วงท้ายของกิจกรรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ และสรุปการสัมมนา

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีต้นทุนทางสังคมที่ดี อีกทั้งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะ ที่สามารถใช้งบประมาณ บุคลากร และการดำเนินงานเพื่อจัดการศึกษาได้อย่างมีเอกภาพ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ทาง เพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า