ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ครั้งที่ 2


          22 กันยายน 2566 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Focus Group) ผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย และด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

          กิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการมอบโจทย์สำคัญและความท้าทายของการบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ โดย คณะนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

          จากนั้น เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ ต้องทำอย่างไร” โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน และมีประเด็นในการแลกเปลี่ยน คือ สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย และสถานการณ์ความเสี่ยงสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร สถิติการเกิดและแผนที่ความเสี่ยงสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมา 

          ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการชวนถกแถลง ตามประเด็นข้างต้น โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแชร์ประสบการณ์ รวมทั้งจัดลำดับกิจกรรมสาธารณภัยตามความสำคัญในพื้นที่

          ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น กรุงเทพมหานครกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งกลไกในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายและภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า