ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพสู่สังคม “รางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ ประจำปี 2566”


          23 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพสู่สังคม “รางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ  ประจำปี 2566”  ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

          นอกจากนี้ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมทั้ง ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า ยังได้รับเกียรติบัตร ในฐานะองค์กรความร่วมมือทางวิชาการด้านสันติศึกษาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในครั้งนี้อีกด้วย 

          กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสาขาต่างๆ ให้กับผู้บริหารภาคีเครือข่ายสันติภาพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ สัมมนาวิชาการ และนิทรรศการสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคมจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายต่างๆ ด้วย

          วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานดังกล่าว เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace) โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของการไม่ใช้ความรุนแรงการรณรงค์สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้สังคมเกิดการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม หลักสูตรสันติศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิถีแห่งสันติภาพสู่สังคม จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2566 นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ที่มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า