ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงผลการถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในชายแดนใต้ ณ จังหวัดปัตตานี


          ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดแถลงผล “การถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในชายแดนใต้ ณ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานฝึกอบรมฯ  ดำเนินกิจกรรมการพูดคุยถอดบทเรียนร่วมกับเครือข่าย ใน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด คือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งได้ทำกิจกรรมกระบวนการสร้างพลเมือง ผลักดันนโยบายสาธารณะและการเสริมสร้างภาวะผู้นำในชุมชนด้วย

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย 3 พื้นที่ คือ ตำบลปะเสยะวอ จังหวัดปัตตานี ชุมชนบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ ชุมชนตลาดเก่า จังหวัดยะลา เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย เงื่อนไข และกลไกในการสร้างชุมชนสันติสุข และกระบวนการใกล่เกลี่ยในชุมชนภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ และเพื่อให้ได้ต้นแบบหรือโมเดลชุมชนสันติสุขและการไกล่เกลี่ยในระดับชุมชนมาปรับใช้ในการสร้างชุมชนสันติสุขในประเทศไทย จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของชุมชนสันติสุขที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านศาสนาและชาติพันธุ์แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และไว้ใจกันในพื้นที่ 3 พื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง นำร่องใน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด คือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายจนสามารถสร้างชุมชนสันติสุขขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพื้นที่หนุนเสริมสันติภาพเชิงบวกด้วย  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า