ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพลเมือง


          สำนักบริการวิชาการได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานในกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพลเมือง

          เกมส์ "KPI-CDG Bingo ว๊าวๆๆๆ" ศึกวันทรง "ครู" ศึกสังเวียนแห่งดงดอกไม้

          โดยกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความเป็นพลเมือง ประจำปี 2566 คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษาของหน่วยงานสังกัด สพฐ. 

          ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญของสำนักฯ คือ การขับเคลื่อนการสร้างความเป็นพลเมืองตามแบบวิถีประชาธิปไตย โดยโรงเรียนและครูเป็นผู้ให้ความรู้และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนหรือเยาวชนไทยให้ความสนใจกับการเมืองการปกครอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) และ การเผยแพร่องค์ความรู้ KPI-CDG จะสามารถสร้างความเป็น “พลเมือง” อย่างยั่งยืนได้ในโรงเรียน

          โดยในกิจกรรมเกมส์  "KPI-CDG Bingo ว๊าวๆๆๆ" ดังกล่าว ได้สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับการได้รับความรู้ด้านพลเมือง KPI-CDG และนักศึกษาสามารถนำกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า