ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดรับฟังความความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ฯ


          18 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดรับฟังความความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดย นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

          ต่อด้วยเวทีเสวนา : มิติการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประเทศ วิทยากรอภิปราย โดยนายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี – ผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงาน ป.ย.ป. , นางสาวขวัญรัตน์ บิณษรี – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) , ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี – ผู้แทนสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ - ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์จากผลการศึกษาของโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์รายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีการประชุม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมและการแสดงทัศนคติต่อการสร้างแนวทางปรองดองสมานฉันท์และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ (แผนระดับ 3) ที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนที่เป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ (แผนระดับ 3) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการแสดงทัศนคติต่อการสร้างแนวทางปรองดองสมานฉันท์

          รูปแบบกิจกรรมวันนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 4 กลุ่มนำเสนอผลจากการระดมสมองตาม โครงการหรือกิจกรรมและแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินรายการโดยนักวิชาการฯ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา , ดร.อภิญญา ดิสสะมาน  ,อาจารย์วิลาสินี โสภาพล และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ของสถาบันพระปกเกล้า 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า