ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 13


เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า มีคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์กำกับบทเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่นักศึกษา

จากนั้น วันที่ 17–18 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ โรงแรมเวย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างสังคมสันติสุข”  พร้อมด้วย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังของหลักสูตรฯ ต่อการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเพื่อสร้างสังคมสันติสุข”  อีกทั้ง นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล , ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา และ ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีฯ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข”

นอกจากนี้ รศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร  อาจารย์ประเมินหลักสูตร ได้นำเสนอผลการประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นการประเมินเนื้อหาสาระของวิชา วิทยากรบรรยาย และการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข้อมูล : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า