ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวาระวันสตรีสากล 2566 International Women’s Day 2023


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัว และเครือข่าย จัด สัมมนาวาระวันสตรีสากล 2566 International Women’s Day 2023 #EmbraceEquity ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และระบบออนไลน์ ZOOM meeting / Facebook live

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางจินตนา จันทร์บำรุง (อธิบดีกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัว) กล่าวเปิดการสัมมนา 

จากนั้น เป็นเวทีอภิปราย “Gender Equity: International Good practices” โดย คุณนฤดี จันทสิงห์ (นักวิเคราะห์โครงการ UN Women) และคุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ (ผู้จัดการโครงการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการมีส่วนร่วม UNDP) ดำเนินรายการโดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

และเวทีอภิปราย “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ บทเรียนจากองค์กรในประเทศไทย(Enhancing Gender Equity: Experiences from Thailand)” โดยมีวิทยากรให้เกียรติร่วมอภิปรายได้แก่ คุณจอมขวัญ คงสกุล (รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) (ก.ล.ต.) , ว่าที่ร้อยตรี ชลิต ศรีจันทร์แก้ว (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ (ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์  บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด) ดำเนินรายการ โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)

ในช่วงท้ายเป็นการประกาศ “ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมความเสมอภาค”  สรุปและปิดการสัมมนา โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

วันสตรีสากลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศได้รับการบรรจุอยู่ในเป้าหมายที่ 5 รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กหญิงยังมีการสอดแทรกอยู่ในทุกเป้าหมายของ SDGs ด้วย

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6 UN Women สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนักศึกษา หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “วันสตรีสากล: ถนอมความเสมอภาค International Women’s Day: Embracing Equity” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิงในการร่วมผลักดันและเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ

*ท่านสามารถติดตามผลสรุปการสัมมนาได้ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า

www.kpi.ac.th

#สถาบันพระปกเกล้า #สำนักวิจัยและพัฒนา #สตรีสากล #EmbraceEquity


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า