ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริหารความเสี่ยง


         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Focus Group) ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรยายพิเศษให้ความรู้ทำความเข้าใจ หัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงและโอกาสทั่วทั้งองค์กร" ให้แก่บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า  เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริการความเสี่ยง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวน และระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล กล่าวรายงานถึงความสำคัญในการจัดเวทีวันนี้

        จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มงาน ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อทบทวนระบุความเสี่ยง และกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมสรุปและนำเสนอในเวที ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า