หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner: Local Government Management towards Excellence)
เรื่อง ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner: Local Government Management towards Excellence)
ดร.อรพินท์ สพโชคชัย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
อรพินท์ สพโชคชัย.
ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
184 หน้า.
1. การปกครองท้องถิ่น. 2. การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค.  I. ชื่อเรื่อง.
352.14
ISBN 978-974-476-000-4

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-77 โทรสาร 02-143-8175

ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด 119 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นในโลกยุควูก้า (VUCA WORLD)

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า