หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
เรื่อง คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
ผู้เขียน ปัทมา สูบกำปัง ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ปัทมา สูบกำ ปัง.
คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
72 หน้า. ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ. ผู้แต่งร่วม
1. สิทธิเสนอร่างกฎหมาย
328.22
ISBN 978-616-476-121-6

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 0-2141-9597 โทรสาร 0-2143-8177

คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13

ดาวน์โหลด 262 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน บทเรียนจากอดีตฯ

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ ต่อ คำสั่งศาลปกครองกลางฯ

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า